Klankenpad-Letterweg

Klankenpad -Letterweg is het enige leermiddel dat gebruikt maakt van grafonemische synergie. Deze benaming verwijst naar de samenwerking tussen grafemen (letters) en fonemen (klanken). De kracht van grafonemische synergie kan ingezet worden binnen het onderwijs bij het leren lezen en spellen en zeker ook bij klankenonderwijs aan nieuwkomers. Logopedisten gebruiken het leermiddel en de letterwegstrategieën onder andere bij het remediëren van dyslexie, spraak, taal, lees-en spellingmoeilijkheden en het ontwikkelen van het fonologisch bewustzijn.
Achtergrond: Zodra kinderen leren lezen verbetert hun fonologisch bewustzijn (het klankbewustzijn), omdat het geschreven woord informatie verschaft over de klankopbouw ervan. Letterweg maakt gebruik van grafonemen, letterbeelden waarbij de klank en letter versmolten zijn. Grafonemen hebben in tegenstelling tot gewone letters een laag abstractieniveau, zijn voor de cliënt vanzelfsprekend en betekenisvol. Optioneel heeft elk grafeem ook een Letterwegklankgebaar.

Klankenpad-Letterweg maakt gebruik van een multisensoriële benadering met klank, beeld, beweging, inleving en betekenisgeving om de klankopbouw van woorden en hun woordbeelden aan te leren.

De methodiek Klankenpad-Letterweg is evidence informed, practice based en vision based.

Bestel de Fonemische handboeken (met de digitale handleiding), de kleurplaten, het klankenschema en het klankgebarenboek van Letterweg

Kom naar de Letterwegworkshop!

Groetjes van de Pratende Letters!