Dyslexie

Visie

Ik studeerde in 1986 af als logopedist. De opleiding,, te België, richtte zich op stoornissen op het gebied van de communicatie en kende meerdere behandelgebieden zoals: taal, spraak, stem, gehoor en mondgewoonten. In tegenstelling tot het lessenpakket van Nederlandse opleidingen behoorde toen ook het behandelen van leerstoornissen, zoals lees, spelling – en rekenstoornissen tot het vakgebied van de logopedist.  ‘In 1994 werd ik Master Sen gediplomeerd remedial teacher en in 2009 dyslexiespecialist. Tijdens die laatste studie greep ik de kans om een door mij ontwikkelde methodiek, Letterweg, wetenschappelijk te onderbouwen. 

Deze methodiek, waarin vrolijke letterpersonages, Pratende Letters, de hoofdrol spelen, is een praktisch leermiddel om kinderen met spraak-taal-lees en spellingproblemen te helpen.  Tijdens het aanleren van leerprocessen wordt altijd rekening gehouden met de studiemethode van de school.  Soms is ‘anders leren’ echter nodig, maar zelfs dan wordt een link gelegd met de schoolmethode.’

Het is belangrijk om niet alleen naar het logopedische probleem kijken. We moeten ook de vraag stellen waaróm een kind niet of moeilijk tot leren komt. Verschillende factoren kunnen daarbij een rol spelen. Als je rekening houdt met het gedrag en de leer-, en sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind kun je het zoveel beter helpen.

“Als in voldoende mate is voldaan aan de behoefte aan relatie (anderen waarderen mij en willen met mij omgaan’), aan de behoefte aan autonomie (‘ik kan het zelf, hoewel niet altijd alleen’) en aan de behoefte aan competentie (‘ik geloof en heb plezier in mijn eigen kunnen’) is er welbevinden, motivatie, inzet en zin in leren.” (Stevens, 2012)

Als een kind zich veilig voelt en voldaan wordt aan bovenvermelde drie psychologische basisbehoeften, zal het kind weer aan leren toekomen en in staat zijn mee te doen en het eigen hartje volgen!

Aanbod

 • Leerlingen met lichte of ernstige dyslexie die niet in aanmerking komen voor vergoede behandeling.
 • Leerlingen met ernstige enkelvoudige dyslexie die uitbehandeld zijn maar toch nog nood hebben aan leerbegeleiding, bijvoorbeeld bij het leren van de moderne talen: Engels, Frans en Duits
 • Leerlingen die vanwege een complexe problematiek (bvb. Dyslexie en concentratiestoornis) niet in aanmerking komen voor vergoede dyslexiebehandeling. Uit ervaring is gebleken dat deze leerlingen juist heel veel baat hebben bij een aanpak op maat, waarbij rekening gehouden wordt met hun zwakten en sterkten.
 • Leerlingen waarbij het vermoeden van dyslexie bestaat en waarbij nog geen definitieve diagnose kan worden gesteld, omdat nog niet aan de criteria wordt voldaan.

Dyslexie kan op zijn vroegst eind groep 3 worden vastgesteld, nadat een leerling leesonderwijs heeft gehad en aanvullend daarop een half jaar intensieve begeleiding.

Aangezien in geval van dyslexie  echter vaak sprake is van spraak- taalproblemen of een  fonologische problematiek zullen wij op de afdeling logopedie bij deze leerlingen alvast een taalonderzoek doen. In geval van een beneden gemiddelde score op onderdelen van de taaltest is dan vergoeding  voor logopedische hulp vanuit de zorgverzekering mogelijk.  Het is gebleken dat kinderen die vroeg begeleid worden minder achterstand opbouwen. Fonologie is de basis voor spraak- en  taalprocessen. Hogere leerprocessen zoals lezen en spellen en rekenen bouwen daarop voort. Vroege interventie voorkomt laaggeletterdheid!

 • Kinderen met ernstige enkelvoudige dyslexie.

Als uit onderzoek blijkt dat er sprake is van ernstige enkelvoudige dyslexie dan wordt ook de behandeling vergoed. Het dyslexieonderzoek wordt vergoed als wordt voldaan aan de criteria die door het ministerie van VWS zijn gesteld. Voor het onderzoek verwijzen wij u door. Om in aanmerking te komen voor vergoeding moet er sprake zijn van ernstige, enkelvoudige dyslexie. Dat wil zeggen dat er géén bijkomende stoornissen zijn naast dyslexie en de ernst van de lees- en spellingproblemen is vastgesteld aan de hand van toetsen. Het zijn met name leerlingen met een E-score voor lezen en leerlingen met een D-score voor lezen èn een E-score voor spellen op 3 achtereenvolgende meetmomenten, ondanks interventie voor wie de vergoeding van dyslexiezorg bedoeld is. Het behandeltraject EED verloopt in samenwerking met de praktijk Van A tot Lezen.

Om te voorkomen dat alle kinderen met leesproblemen aangemeld worden voor een dyslexie-onderzoek heeft de school de functie van een poortwachter. De school stelt een leerlingdossier samen om het vermoeden van ernstige dyslexie bij een leerling te onderbouwen. Dit dossier bevat een overzicht van de lees- en spellingtoetsen en een beschrijving van de geboden hulp op school. Om scholen te helpen bij het aanleveren van een volledig leerling dossier is er een checklist handelingsdossier Dyslexie ontwikkeld. Deze checklist biedt een handig overzicht waarmee nagegaan kan worden of alle informatie die nodig is voor aanmelding binnen de vergoedingsregeling in het dossier beschikbaar is.

 • Kleuters met risico op dyslexie

Onze praktijk heeft een jarenlange ervaring op het vlak van preventie van leesproblemen.

‘Voorlopers’ van dyslexie kan men vaak al in de kleuterperiode signaleren, zeker als in de familie van de leerling dyslexie voorkomt.  Uit onderzoek is gebleken dat kleuters met een risico voor leesproblemen of dyslexie, die in de kleuterperiode gerichte hulp kregen op het gebied van letterkennis en fonologische vaardigheden, in groep 3 een betere start maken met het leren lezen. (Protocol leesproblemen en dyslexie- groep 1 en 2).

Wacht dus niet af met het inschakelen van buitenschoolse hulp, wanneer je kindje in groep 2 een achterstand vertoont op fonologische vaardigheden (taken met klanken) en letterkennis.

 • Leren leren

De leerling leert de  belangrijkste aspecten van zelfstandig en efficiënt studeren.
De eigen studiemethode wordt onder de loep genomen en beoordeeld op efficiëntie.
Er worden uitgelegd hoe het geheugen werkt en welke studiemethoden hierop het best inspelen. Bijzondere aandacht gaat naar het schematiseren in de vorm van een mindmap (spinschema) of via de kantlijnmethode.  De leerling mag de eigen leerboeken ( bvb. talen, biologie, geschiedenis, economie) meebrengen en er de nieuwe studiemethode op uitproberen. Effect vertaalt zich in: meer zelfvertrouwen, meer vrije tijd, minder faalangst en stress en uiteraard vaak ook in hogere cijfers.

 • Spelling van het Nederlands, Engels, Frans en Duits

De klank-letterkoppeling  van het Nederlands wordt getraind met Pratende Letters (of met een andere methode, passend bij de leerling). Op een humoristische en visuele manier worden de spellingregels van school gevisualiseerd, zodat de leerling weer aansluiting heeft met de schoolmethode. Fonologie (klankleer) is een belangrijke voorwaarde voor het leren van spelling, vaak moet  die fonologische basis getraind worden.

Vanuit de verstevigde Nederlandse basis worden de klanktekenkoppelingen van het Engels, Frans en Duits aangeboden en getraind.

 • Begrijpend, studerend lezen, tekstverklaring, luistervaardigheid
 • Grammatica en zinsontleding van het Nederlands, Engels, Frans en Duits

Er wordt gebruik gemaakt van de methode META-taal om zinsontleding in het Nederlands te visualiseren.

 • Rekenen en rekentaal (groep 2 tot groep 5)
 • RT-ONLINE

Rt- de Waal biedt online begeleiding en beschikt over een  online classroom, waarin de leerling kan inloggen.  Na enkele sessies op de RT-praktijk kan in een aantal gevallen overwogen worden om over te schakelen op deze vorm van RT-begeleiding.

U dient dan te beschikken over een computer met vlotte internetverbinding, webcam en een headset (microfoon en oortjes). Ook scholen kunnen een leerling, vanuit een stille ruimte, op een afgesproken tijdstip laten inloggen in de classroom.

Bij jongere kinderen is de aanwezigheid van een ouder aan te raden, zodat u kan volgen welke leerprocessen uw kind leert.

Leren is leuk

Kosten / vergoeding

De RT-praktijk is vrij toegankelijk. U kunt vrijblijvend een eerste afspraak maken. Remedial teaching wordt niet vergoed vanuit de verzekering. Wij geven u graag meer informatie betreffende de vergoedingsregeling bij ernstige enkelvoudige dyslexie. In bepaalde gevallen wordt dyslexiebehandeling wel vergoed.